home page Karate Yoshitaka - 2010: il M Shirai nel nuovo dojo